Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje kilka dodatkowych możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych (PS) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ujmuje w ramy prawne to wsparcie, które działo się już do tej pory (np. wsparcie udzielane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej). W tym artykule przyjrzymy się szczegółom.

Wprowadzenie

Generalnie ustawa zawiera kilka rozdziałów poświęconych wsparciu ekonomii społecznej:

 • instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego (rozdział 3 w dziale II),
 • przepisy ogólne dot. wsparcia rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej (rozdział 1 w dziale III),
 • zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie krajowym (rozdział 2 w dziale III),
 • zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (rozdział 3 w dziale III).

Zacznijmy od instrumentów wsparcia, które mają charakter bezpośredniego wsparcia określonego w ustawie i w związku z tym mogą być dla przedsiębiorstw społecznych najciekawsze.

O tym wsparciu rozmawialiśmy również podczas webinaru, który dostępny jest na YouTubie.

Jakie instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych (PS) przewiduje ustawa o ekonomii społecznej?

Jest to przede wszystkim możliwość:

 • refundacji składek ZUS ze środków Funduszu Pracy w odniesieniu do osób defaworyzowanych,
 • otrzymania dotacji na stanowisko pracy i pokrycia kosztów płacy,
 • preferencji w zamówieniach poniżej 130 tys. zł netto,
 • zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych części dochodów przedsiębiorstwa społecznego (od 1 stycznia 2023 r.),
 • dodatkowego wsparcia związanego z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami (dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zwrotu części kosztów wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością),
 • zmniejszenia wpłat na PFRON dla firm, które będą współpracowały z przedsiębiorstwami społecznymi,
 • łatwiejszego dostępu do usług społecznych zlecanych przez samorząd (na podstawie zaświadczenia od wojewody o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego).

Przyjrzymy się teraz dokładniej poszczególnym rozwiązaniom.

Refundacja składek ZUS w przedsiębiorstwa społecznych

Rozwiązanie to zostało wprowadzone na wzór tego, które aktualnie obowiązuje w odniesieniu do spółdzielni socjalnych. Składki ZUS mogą podlegać refundacji w kwocie liczonej od minimalnego wynagrodzenia przez 24 miesiące oraz w połowie wysokości przez 12 miesięcy. Refundacja dotyczy osób pracujących w przedsiębiorstwie społecznym zaliczanych do grup defaworyzowanych (np. osób bezrobotnych). Rozwiązanie to wynkcjonowało już wcześniej w odniesieniu do spółdzielni socjalnych.

Przy aktualnym poziomie pensji minimalnej (3 490 zł brutto) oznacza to kwotę ok. 1 110 zł miesięcznie przy pełnym etacie. Gdy weźmiemy pod uwagę zatrudnienia 3 osób defaworyzowanych na pełny etat daje to kwotę 79 920 zł. w ciągu 24 miesięcy. Warto dodać, że od 1 lipca 2023 r. pensja minimalna rośnie do 3 600 zł brutto, co da maksymalny poziom refundacji w kwocie ok. 1 145 zł. miesięcznie.

Narzędzie warte jest więc uwagi. Ustawa przewiduje tutaj również możliwość zaliczkowego przekazywania środków przez urząd pracy.

Kluczowa sprawa w tym instrumencie to podejście urzędu pracy i posiadanie przez niego odpowiednich środków. Instrument jest bowiem możliwością, więc nie ma gwarancji, że w naszym przypadku uda się z niego skorzystać. W tym kontekście warto na pewno zadbać o dobre relacje z urzędem pracy oraz zgłoszenie chęci skorzystania z tego rozwiązania odpowiednio wcześnie (urzędy pracy planują swój budżet).

Dotacje na stanowisko pracy i pokrycie kosztów płacy

Przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło otrzymać dotację na:

 • utworzenie stanowiska pracy,
 • pokrycie wynagrodzenia i kosztów płacy.

Źródłem finansowania powyższego wsparcia mogą być:

 • Fundusz Pracy,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • środki unijne.

Dotacje z Funduszu Pracy

Dotacje z Funduszu Pracy udzielane są przez urzędu pracy. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Według aktualnych stawek (kwiecień 2023 r.) jest to kwota maksymalnie 40 400,94 zł. Przedsiębiorstwo społeczne przy korzystaniu z tej dotacji zobowiązuje się do utrzymania trwałości miejsca pracy przez 24 miesiące.

Wsparcie to może być udzielone w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla skierowanej przez urząd pracy osoby:

 • bezrobotnej,
 • poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej,
 • poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej (z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Dotacje z PFRON

W przypadku dotacji z PFRON wsparcie na utworzenie stanowiska pracy wynosi od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (od 40 400,94 zł do 101 002,35 zł). Wymagany okres trwałości miejsca pracy to od 12 do 24 miesięcy. Wsparcie to kierowane jest na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Pokrycie kosztów wynagrodzenia

Poza tym zarówno z Funduszu Pracy, jak i z PFRONu przedsiębiorstwo społeczne może otrzymać środki na pokrycie wynagrodzenia skierowanej osoby. Wartość wsparcia nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie przez 6 miesięcy. W przypadku tego narzędzia przedsiębiorstwo społeczne musi utrzymać miejsce pracy przez 12 miesięcy.

Ponadto finansowanie wynagrodzenia może zostać przedłużone do 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, która:

 • była uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej i odbywała nieodpłatne praktyki zawodowe w PS (w wymiarze do 15 godzin tygodniowo przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy), a następnie
 • podjęła zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Środki unijne

W przypadku środków unijnych naturalnym partnerem przedsiębiorstwa społecznego jest ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES). To właśnie OWESy mają w dyspozycji środki unijne przeznaczone na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

W perspektywie EFS+ wsparcie ze środków unijnych dla przedsiębiorstw społecznych będzie się odbywać w ramach tzw. stawek jednostkowych. Ich wysokość będzie waloryzowana, a na ten moment wygląda to następująco:

 • stawka na utworzenie miejsca pracy w PS – 31 229 zł
 • stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS:
  • cały etat – 32 400 zł
  • ¾ etatu – 24 300 zł
  • ½ etatu – 16 200 zł

Preferencje w zamówieniach publicznych poniżej 130 tys. zł netto

Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje możliwość ograniczenia kręgu wykonawców zamówienia publicznego do przedsiębiorstw społecznych. Dotyczy to zamówienia, w przypadku którego ze względu na jego wartość nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a zamawiającym jest jednostka sektora finansów publicznych.

Przy tym wszystkim musimy jeszcze pamiętać o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 • w sposób celowy i oszczędny,
 • z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zwolnienia z podatku CIT

Zwolnienie to zostało wprowadzone na wzór tego, które funkcjonuje w przypadku spółdzielni socjalnych. Warto podkreślić, że nie jest to zwolnienie podmiotowe, czyli status PS nie zwolni całkowicie z płatności podatku CIT.

Zwolnione są jedyne dochody przedsiębiorstw społecznych wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową swoich pracowników w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, dotyczy to wyłącznie przedsiębiorstw społecznych, które mają cel reintegracyjny (nie dotyczy przedsiębiorstwa społecznego usług społecznych).

Dodatkowe wsparcie związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami

W tym punkcie mieszczą się dwa rozwiązania, które już wcześniej działały w odniesieniu do podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Rozwiązania te zostaną rozszerzone na przedsiębiorstwa społeczne.

Chodzi tutaj o:

 • dofinansowanie do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów:
  – budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu,
  – transportowych,
  – administracyjnych.

Drugie rozwiązanie dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów PS wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Może być ono zastosowane, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PS wynosi co najmniej 50%. Przykładowo do tej pory w ramach tych przepisów zakłady pracy chronionej mogły otrzymywać refundację udokumentowanych kosztów:

 • zakupu materiałów oraz robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakupu obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych,
 • zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (w ramach kosztów administracyjnych).

Zmniejszenia wpłat na PFRON dla firm, które będą współpracowały z przedsiębiorstwami społecznymi

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wysokość wpłat stanowi iloczyn:

 • 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i
 • liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli teraz taki pracodawca będzie współpracował z przedsiębiorstwem społecznym, to ma możliwość zmniejszenia wpłat na PFRON. Jest tutaj jednak kilka kluczowych warunków:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych m.in. do znacznego stopnia niepełnosprawności wynosi w PS co najmniej 30% oraz PS zatrudnia co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • dotyczy to usług i produkcji, nie dotyczy działalności handlowej,
 • uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze,
 • sprzedawca niezwłocznie po opłaceniu faktury wystawia informację o kwocie obniżenia i przekazuje ją nabywcy,
 • obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu,
 • kwota obniżenia:
  • stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów,
  • nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup.

Jak więc widać współpraca z przedsiębiorstwem społecznym może mieć dla większych firm dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia wpłat na PFRON.

Warto dodać, że w przypadku przedsiębiorstwa społecznego oraz zakładu aktywności zawodowej współpraca z nimi daje to uprawnienie, gdy zatrudniają co najmniej 10 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (przy spełnieniu innych wymienionych wyżej warunków). Wpłaty na PFRON zmniejszy też współpraca z innymi firmami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością, ale w tym przypadku łączne zatrudnienie musi wynosić co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Łatwiejszy dostęp do zamówień na usługi społeczne

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne (objęte kodami CPV wskazanymi w art. 361 prawa zamówień publicznych) zamawiający może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców do podmiotów, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób defaworyzowanych;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
 • w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

Ustawa o ekonomii społecznej wprowadziła tutaj rozwiązanie, w którym wojewoda wydaje przedsiębiorstwu społecznemu zaświadczenie o spełnianiu trzech pierwszych warunków z powyższej listy. Zaświadczenie to wydawane jest na wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie przedsiębiorstw społecznych wynikające z ustawy o ekonomii społecznej – podsumowanie (infografika)

Najważniejsze sprawy przedstawia poniższa infografika.

Przepisy ogólne dot. wsparcia rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej

Zgodnie z ustawą rozwój ekonomii społecznej podlega wsparciu przez władze publiczne. Może to przykładowo polegać na:

 • pomocy w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • udzielanie podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym wsparcia, w szczególności w zakresie:
  • zatrudnienia oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • rozwijania potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w zakresie realizacji usług społecznych,
  • rozwijania działalności gospodarczej, działalności odpłatnej pożytku publicznego i innej działalności odpłatnej oraz konkurencyjności.

Powyższe wsparcie jest realizowane za pomocą np.:

 • programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz regionalnych programów rozwoju na rzecz ekonomii społecznej opracowywanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • resortowych programów wspierania ekonomii społecznej,
 • usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, które swoim zakresem obejmują działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (m.in. działania animacyjne, pobudzanie aktywności społecznej, tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, wspieranie ich działalności, w tym tworzenie miejsc pracy, wsparcie reintegracji, pomoc w ubieganiu się o zamówienia publiczne przez PES i PS, wzmacnianie ich potencjału),
 • instrumentów wsparcia, o których pisałem powyżej.

 

Zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie krajowym

Koordynacją działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zajmuje się Minister Rodziny i Polityki Społecznej, który m.in.:

 • opracowuje program rozwoju na rzecz ekonomii społecznej na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • przyznaje akredytację podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej,
 • prowadzi działania z zakresu upowszechniania wiedzy o ekonomii społecznej.

Ustawa o ekonomii społecznej wyposaża również Ministra w możliwość opracowania resortowego programu wspierania ekonomii społecznej oraz finansowania jego realizacji. Taki program skierowany ma być do podmiotów ekonomii społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładem resortowego programu wspierania ekonomii społecznej jest program Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Program jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego pierwsza runda miała miejsce w lutym 2023 r., a kolejna planowana jest na drugą połowę maja 2023 r. Daje on możliwość wnioskowania o dotację w kwocie do 190 tys. zł na rozwój podmiotu ekonomii społecznej, w tym wsparcie działań reintegracyjnych i świadczenia usług społecznych.

Warto zauważyć, że w ramach tego rodzaju programu wsparta może być również działalność gospodarcza PES i PS. Dlatego też ustawa przewiduje dodatkowy tryb naboru wniosków o realizację działań w ramach programów. Otwarty konkurs ofert, który przewidziany jest w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy bowiem wyłącznie działalności pożytku publicznego.

Poza tym przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej działa Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jest to organ opiniodawczo-doradczy. W jego skład wejdzie co najmniej 15 członków z różnych środowisk, związanych z ekonomią społeczną.

 

Zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Koordynacją działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym zajmuje się samorząd województwa. Mieszczą się tutaj następujące działania:

 • opracowanie regionalnego program rozwoju na rzecz ekonomii społecznej na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodny ze strategią rozwoju województwa w zakresie polityki społecznej;
 • opracowanie i konsultacja z podmiotami ekonomii społecznej zakresu interwencji w obszarze ekonomii społecznej w programach oraz innych dokumentach, w szczególności służących realizacji umowy partnerstwa, która określa uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • wsparcie tworzenia wspólnych przedsięwzięć podmiotów ekonomii społecznej w celu zwiększenia ich potencjału oraz wspólnej realizacji usług społecznych,
 • upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Działania te wykonywane są przy pomocy regionalnego ośrodka pomocy społecznej.

Poza tym na terenie województwa działa Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, do którego zadań należy:

 • przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Samorząd województwa zapewnia realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej na poziomie danego województwa. Może zająć się realizacją tych usług samodzielnie lub zlecić ich realizację akredytowanemu ośrodkowi wsparcia ekonomii społecznej. Sposób realizacji usług samorząd określa w regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej.

Źródłem finansowania tych usług może być budżet samorządu województwa lub mogą być one finansowane z udziałem:

 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
 • niepodlegającym zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub
 • środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Podsumowanie

Podsumowując, ustawa o ekonomii społecznej tworzy ramy prawne dla działania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Rozszerza także system wsparcia dla tych podmiotów – pojawiło się kilka zupełnie nowych możliwości, a część już istniejących instrumentów zostało wpisanych w ustawę. Nie ulega też wątpliwości, że jest to nowe otwarcie, a na samą ustawę sektor czekał kilkanaście lat. Został więc zrobiony ważny krok naprzód, ale to dopiero pierwszy krok.

Sprawne wdrożenie ustawy i przekucie jej na lepszą kondycję podmiotów non profit wymaga współpracy i zaangażowania szeregu interesariuszy, tj:

 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które m.in. tworzy program rozwoju ekonomii społecznej, resortowe programy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, czy przyznaje akredytacje dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • wojewodowie, którzy przyznają i nadzorują spełnienie warunków statutu przedsiębiorstwa społecznego,
 • urzędy pracy, które zyskują nowe możliwości wsparcia aktywizacji osób defaworyzowanych w ramach przedsiębiorstwa społecznego,
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, który w ramach projektów unijnych świadczą usługi wsparcia dla przedsiębiorstwa społecznych,
 • samorząd lokalny, który np. w niektórych przypadkach może stosować zastrzeżenia zamówień dla przedsiębiorstw społecznych.

Ramy ustawowe już są, teraz czas na przekucie ich na lepszą kondycję podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Artykuł powstał w ramach projektu pn. “System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 2.9 PO WER.

 

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *