Dotacje z KPO dla podmiotów non profit, a dokładniej dla podmiotów ekonomii społecznej, cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas dzisiejszego webinarium gościliśmy przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – p. Magdalenę Zwolińską (naczelnik Wydziału Wdrażania Programów i Analiz oraz p. Karolinę Staszewską (starszy specjalista w ww. Wydziale). Ten wpis jest zapisem najważniejszych spraw, o których rozmawialiśmy. Jeśli jednak stykasz się z tym konkursem po raz pierwszy zapraszam Cię najpierw do zapoznania się z podstawowymi informacjami.

Podstawowe informacje – program zwiększania odporności i źródło finansowania dotacji

Konkurs dotacyjny odbywa się w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Z kolei podstawą prawną tego programu jest ustawa o ekonomii społecznej, która weszła w życie prawie 3 miesiące temu.

Źródłem finansowania konkursu jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Plan ten odpowiada na wyzwania społeczne i gospodarcze będące bezpośrednim i pośrednim skutkiem pandemii COVID-19, przy tym realizuje jednocześnie istotne cele dotyczące:

 • zielonej i cyfrowej transformacji,
 • unijne założenia dotyczące klimatu,
 • promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, czy też
 • łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu.

Dokładnie rzecz biorąc, Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” realizuje inwestycję A4.3.1 uwzględnioną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Warto zauważyć, że konkurs trwający do 16 lutego 2023 to pierwsza runa w ramach ww. programu. Kolejne rozdanie planowane jest na czerwiec b.r.
Alokacja (wartość dostępnych środków dla wszystkich podmiotów) w aktualnym konkursie to 100 mln. zł.

Wideo dla osób, które wolą oglądać

Jeśli wolisz oglądać, to zapraszamy Cię do zobaczenia naszej rozmowy z przedstawicielkami Departamentu Ekonomii Społecznej.

 

Dotacje z KPO. Ile i na co można otrzymać?

Kwoty wsparcia

Zacznijmy od kwot wsparcia. Regulamin konkursu przewiduje kwotę:

 • minimalną w wysokości 100 000,00 zł (nie można wnioskować o mniejszą dotację),
 • maksymalną w wysokości 170 tys. zł. lub 190 tys. zł. – w przypadku Wnioskodawcy, który posiada lub zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia.

Czego ma dotyczyć wsparcie?

Wsparcie, o które możemy się ubiegać ma dotyczyć modernizacji działalności podmiotu – zmiany, która zwiększy jego potencjał i odporność, wzmocni fundamenty działalności.

Planowane zmiany mogą obejmować:

 • przedmiot (np. rozpoczęcie działalności w zupełnie nowym zakresie),
 • formę (np. podmiot prowadził tylko działalność nieodpłatną, a teraz zaczyna prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub gospodarczą),
 • skalę prowadzonej działalności (np. rozwijamy działalność gospodarczą).

W zależności od sytuacji danego podmiotu i przewidzianych zmian efektem wsparcia może być:

 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • zwiększenie obrotów lub zysków,
 • zwiększenie skali działalności ekonomicznej,
 • zmiana formy działalności,
 • zmiana branży.

Wspierane obszary

Program przewiduje wsparcie dla trzech obszarów:

 • reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego (tylko te podmioty mogą ubiegać się o dotacje w tym obszarze),
 • budowania potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych,
 • wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej (obszar najbardziej szeroki, w który wpisze się pewnie większość wnioskodawców).

Obszar 1 Reintegracja

 

W ramach obszaru pierwszego przedmiotem wniosku może być przykładowo:

 • rozszerzenie lub podniesienie jakości oferty reintegracyjnej, dotyczącej zarówno sfery społecznej, jak i zawodowej (dzięki np. zakupowi środków trwałych lub wyposażenia),
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i wiedzy do organizowania procesu reintegracji a także do wsparcia w tym zakresie pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez zakup usług szkoleniowych).

Obszar 2 Usługi społeczne

Drugi obszar dotyczy rozwijania usług społecznych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Może to polegać np. na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej, asystentury osób z niepełnosprawnością, czy opieki sąsiedzkiej, a także na rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Przykładowe działania to:

 • zakup wyposażenia umożliwiającego rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych,
 • przeprowadzenia ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych pod kątem możliwości i potrzeb wprowadzenia na niego nowych usług,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej,
 • cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, umawiania wizyt, itp.

Obszar 3 Wzmanianie odporności

Trzeci, najbardziej uniwersalny obszar dotyczy wzmacniania odporności i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznych.

Co ważne, jest tutaj możliwość wsparcia każdego obszaru działalności (działalność nieodpłatna, odpłatna pożytku publicznego, gospodarcza). Powinno się to koncentrować na sprawach związanych z możliwością uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, np. na:

 • rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • podjęciu działań umożliwiających zatrudnienie pracowników.

Przykładowe działania z obszar 3:

 • przeprowadzenia analizy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności np. (działalności gospodarczej),
 • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności,
 • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej,
 • cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe platformy lub kanały sprzedaży itp.
 • informacja i promocja związana z modernizacją (np. kampania reklamowa w mediach społecznościowych).

Kto może aplikować?

Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej w myśl ustawy o ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit, spółdzielni socjalnej).

Wykluczone są podmioty, które:

 • w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu ostatnich trzech lata, przy czym bierze się pod uwagę aktualny rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie),
 • korzystały ze wsparcia w ramach EFS lub EFS+ i nie spełniają warunków demarkacji (np. podmiot, który otrzymał dotację z OWES w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku aby skorzystać ze wsparcia musi się zobowiązać do przeprowadzenia audytu zewnętrznego na swój koszt, który potwierdzi brak podwójnego finansowania i przedłoży jego wyniki /tj. raport z opinii biegłego rewidenta/ w ramach rozliczenia środków z KPO),
 • uzyskały wcześniej wsparcie w ramach Programu.
Jeśli chcesz składać wniosek w ramach trwającego konkursu, to mamy dla Ciebie propozycję. Możesz skorzystać z naszej instukcji do wniosku i / lub ze szkolenia na żywo, gdzie pomożemy Ci zaplanować zakres przedsięwzięcia oraz napisać wniosek (szkolenie odbędzie się 2 i 6 lutego o 15.30 – 2 x 3 h szkoleniowe + dwie sesje pytań i odpowiedzi). Więcej szczegółów pod poniższymi linkami.

Jakie są najważniejsze uwarunkowania i zasady korzystania ze wsparcia?

Przede wszystkim:

 • nie jest wymagany wkład własny, ale podatek VAT od wartości zakupów należy pokryć z własnych środków (dopuszczalne jest natomiast kupowanie od osób fizycznych lub firm, które nie są VATowcami),
 • środki przekazywane będą po zawarciu umowy, jednorazowo, w formie zaliczki, w wysokości określonej w umowie,
 • min. 70% wydatków mają stanowić wydatki majątkowe, czyli na sprzęty / urządzenia / wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł,
 • max. 30% mają stanowić wydatki bieżące, w tym np. wynagrodzenia osób zaangażowanych w modernizację / zmianę w naszym podmiocie,
 • wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania miejsc pracy (przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy nie możemy zmniejszyć liczby miejsc pracy; jeśli nie zatrudniamy pracowników, to zobowiązujemy się do zatrudnienia jednej osoby na pełny etat przez 12 miesięcy),
 • musimy zapewnić dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób o szczególnych potrzebach z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz minimalnych wymagań wynikających z tej ustawy.

W kwestii dostępności warto zauważyć, że przepisy prawa dosyć dokładnie definiują minimalne wymagania, które powinniśmy spełnić. Punktem wyjścia będzie natomiast zawsze nasza specyficzna sytuacja oraz cel wprowadzanych zmian. Będzie to determinowało zakres działań w tym zakresie. W tym przypadku we wniosku możemy zaznaczyć, że nasze przedsięwzięcie będzie:

 • zapewniało dostępność – wówczas opiszemy w jaki sposób,
 • neutralne względem dostępności – w tym przypadku należy szczegółowo uzasadnić, dlaczego nie jest możliwe zrealizowanie jakichkolwiek działań w tym zakresie,
 • nie zapewniać dostępności – wówczas przedsięwzięcie będzie wykluczone z dalszej oceny (w ramach oceny formalnej).

Kluczowe warunki, które mogą Cię zniechęcić opisałem też w tym wpisie na blogu.

Dla kogo konkurs jest idealnym rozwiązaniem, a dla kogo raczej nie?

Konkurs będzie dobrym rozwiązaniem dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają pomysł na:

 • rozwój który zapewni wzrost obrotów lub zwiększenie zatrudnienia, albo
 • nowe usługi lub nową formę działalności (odpłatna / gospodarcza).

Dodatkowo idealnie, jeśli planowane przedsięwzięcie będzie:

 • realizowane w większości przez wydatki inwestycyjne (powyżej 10 tys. zł netto),
 • wpisywać się w transformację zieloną (np. zmniejszenie zużycia prądu) i cyfrową (otwarcie sklepu internetowego, wdrożenie np. cyfrowej obsługi klientów lub zarządzania dokumentami) – dostaniemy za to po 1 punkcie w ocenie merytorycznej,
 • zapewniać pełną dostępność dla osób o szczególnych potrzebach (działania w tym obszarze są wymagane).

Do tego wszystkiego w sytuacji idealnej mamy aktualnie status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej. Dostaniemy za to 5 punktów w ramach oceny (jest to prawie ¼ wszystkich punktów w ocenie merytorycznej, więc może to zrobić znaczną różnicę).

Na drugim biegunie będą organizacje (konkurs nie będzie raczej dla nich), które:

 • nie mają środków na podatek VAT, a zakupy w ramach projektu wymagają dokonywania zakupów z tym podatkiem,
 • nie są w stanie utrzymać miejsc pracy (np. za kilka miesięcy kończy się trwający projekt i już wiemy, że nie będziemy w stanie utrzymać liczby miejscy pracy),
 • nie mają pomysłu na rozwój swojego potencjału, czy też swojej oferty w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej, czy gospodarczej,
 • nie mają potrzeb inwestycyjnych (zakupy w większości  środków trwałych powyżej 10 tys. zł).

To tyle nt. konkursu z KPO w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. W następny czwartek planujemy kolejny webinar, w trakcie którego odpowiemy na Wasze pytania dot. KPO. Zapraszamy na niego już teraz!

 

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy

Komentarze

 1. Dzięki za dzisiejszy webinar. Widać w jak różnym punkcie wiedzy wobec prawa, regulaminu i stanu faktycznego są uczestnicy spotkania (od radosnych skrzatków i kangurków po tygrysy 😉 ). Zadziwił mnie wyjątek zaz, cis.. 😉 – wprowadzono podwójne finansowanie na poziomie organizacji;-) reszta super. Git pomysł na łączenie w środek trwały. Piszę się z miłą chęcią na inne webinary w innych materiach 😉

  1. Dziękujemy i oczywiście polecamy się 🙂 Ciekawe spostrzeżenie o skrzatach i tygrysach 🙂

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *