Podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza w kontekście tworzenia miejsc pracy, jest dotacja ze środków unijnych. Grupy inicjatywe przedsiębiorstw społecznych pierwsze kroki kierują więc do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Natomiast przedsiębiorstwo społeczne się rozwija i nie zawsze dalsze korzystanie z dotacji OWES jest możliwe. Jaki inne rozwiązania wchodza w grę? Dzisiaj przyjrzymy się dwóm źródłom finansowania w kontekście tworzenia miejsc pracy w przedsiebiorstwach społecznych.

Dotacja na stanowisko pracy z Funduszu Pracy

Najważniejsze cechy tej dotacji:

 • charakter refundacji (najpierw należy ponieść wydatki, na koniec urząd oddaje środki, a dokładniej schemat wygląda tak: wniosek – umowa z urzędem pracy – wydatki – rozliczenie wydatków – zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej),
 • wydatki muszą dotyczyć konkretnego stanowiska pracy (nie można sfinansować np. działań marketingowych),
 • obowiązkiem PS jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej – konieczność utrzymania stanowiska pracy (pełny etat) przez 24 miesiące (możliwość zmiany osoby zatrudnionej na tym stanowisku),
 • jednym z wymogów jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy, co oznacza, że nie skorzystamy z tych środków, by wyposażyć przedsiębiorstwo społeczne na start,
 • we wniosku zwykle nie podaje się danych konkretnej osoby do zatrudnienia, ale najczęściej można tę osobę wskazać dodatkowo (niektóre urzędy sugerują, by wpisać ołówkiem lub dołączyć karteczkę z tymi danymi; bywają jednak urzędy, które nie dopuszczają takiej możliwości),
 • dotacja nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty około 30 tys. zł (w praktyce najczęściej dostępne są kwoty na poziomie ok. 20-25 tys. zł)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬,
 • refundacja wymaga zabezpieczenia (np. weksel z poręczeniem wekslowym lub poręczenie osób fizycznych o określonych dochodach),
 • wnioskodawca nie może mieć zaległości w płatności zobowiązań publiczno-prawnych i cywilnych.

Szczegóły tego źródła finansowania wynikają z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacja na stanowisko pracy z PFRON

Najważniejsze cechy tej dotacji:

 • ma ona charakter refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (a dokładniej schemat wygląda tak: wniosek – umowa – wydatki – rozliczenie wydatków – opinia inspekcji pracy dot. stanowiska pracy – zatrudnienie skierowanej osoby niepełnosprawnej),
 • wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo społeczne, które składa wniosek do urzędu pracy lub ośrodka pomocy społecznej (zależnie od tego, kto w danym powiecie wykonuje funkcje starosty w tym obszarze; najczęściej jest to urząd pracy),
 • przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność przez minimum 12 miesięcy,
 • na utworzonym lub przystosowanym stanowisku pracy ma znaleźć zatrudnienie osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub jako osoba bezrobotna,
 • maksymalna kwota środków to ok. 75 tys. zł., w praktyce jednak rzadko kiedy taka kwota jest dostępna, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • konieczność utrzymania stanowiska pracy (pełny etat) przez 36 miesięcy (w przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracodawca ma 3 miesiące na zatrudnienie kolejnej osoby niepełnosprawnej).

Szczegóły tego źródła finansowania wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Warto też zwrócić uwagę, że środki (zarówno z Funduszu Pracy, jak i z PFRON) muszą być rozliczone w danym roku budżetowym, więc jeśli składamy wniosek np. w listopadzie, to będziemy mieli mniej czasu na całe przedsięwzięcie.

Poza tym warto też wiedzieć, że z powyższych dotacji mogą korzystać wszystkie firmy.

Dotacje dostępne wyłącznie dla spółdzielni socjalnej

Od 2018 r. pojawiło się kilka ciekawych rozwiązań dostępnych tylko dla spółdzielni socjalnych. Są to:

 • dotacje z Funduszu Pracy na:
 • dotacje z PFRON na:
  • założenie/przystąpienie do spółdzielni, wysokość środków:
   • maks: 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia przy okresie trwałości 12 miesięcy,
   • maks. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia przy okresie trwałości 24 miesiące,
  • stanowisko pracy, wysokość środków jak powyżej (również zależna od przyjętego okresu trwałości),
  • dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia, wysokość: maks. minimalne wynagrodzenie na osobę defaworyzowaną/miesiąc przez 6 miesięcy, okres trwałości: 12 miesięcy.

Generalnie są to stosunkowo nowe rozwiązania, więc praktyka ich stosowania też jest niewielka.

Z narzędzi, które funkcjonowały już wcześniej jest jeszcze refundacja składek ZUS w spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna dla tych dotacji dla spółdzielni socjalnych:

To tyle nt. dotacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie podzielić się swoim doświadczeniem, zachęcam do komentowania wpisu.

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *