We wrześniu 2021 r. rozpocznie się konkurs dotacyjny, w którym będzie można się ubiegać o dotacje na cyfryzację przedsiębiorstwa. O tym, co to dokładnie znaczy i jakie są warunki konkursu rozmawialiśmy z Pawłem Kamińskim z firmy Doradztwo Gospodarcze PMC. Ten wpis jest zapisem najważniejszych aspektów, które zostały poruszone podczas rozmowy.

Wideo, dla osób, które wolą oglądać

Jeśli chcesz obejrzeć pełny wywiad, to zapraszamy poniżej.

Bon na cyfryzację – podstawowe informacje

Bon na cyfryzację to konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jest to działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Ogłoszenie o konkursie i jego regulamin można znaleźć tutaj.

Kto może skorzystać z bonu na cyfryzację?

O bon na cyfryzację mogą ubiegać się wyłącznie:

 • mikro przedsiębiorcy,
 • mali lub
 • średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014),

prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw społecznych prowadzi działalność gospodarczą, więc wpisuje się w definicję przedsiębiorcy. Z tego wsparcia nie będą mogły natomiast skorzystać przedsiębiorstwa społeczne, które prowadzą wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Poza tym warto pamiętać, że bon na cyfryzację to pomoc de minimis. Wykluczone z niej są m.in. podmioty będące w trudnej sytuacji.

Jaką kwotę dotacji można otrzymać?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł. Jak więc widać maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z kolei maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.

Alokacja (łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie) wynosi 110 mln. zł.

Na co można przeznaczyć bon na cyfryzację?

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

 

Czy realizowane przedsięwzięcie musi być innowacyjne?

Tak, ale chodzi tutaj o innowacje na poziomie danej firmy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

W jaki sposób będą oceniane wnioski dotacyjne?

Kryteria podstawowe

Zacznijmy od kryteriów podstawowych. Jest ich siedem. Bierze się tutaj pod uwagę:

#1 Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)

#2 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1)

Ocena kryterium nastąpi poprzez analizę, czy działalność której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy de minimis oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.

#3 Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE – promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zrównoważonego rozwoju.

#4 Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)

W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a założone do realizacji cele są uzasadnione i racjonalne.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu. W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej.

Inne wybrane aspekty w ramach tego kryterium:

 • produkt ma zaspokoić faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i być konkurencyjnym względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku,
 • realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19,
 • projekt ma wpłynąć na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie, a korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców),
 • realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

#5 Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z zakresem lub celem działania, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowane.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Kwoty wydatków muszą być zgodne z limitami określonymi w Regulaminie Konkursu.

#6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)

Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na podstawie których określił wskaźniki. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń i celu projektu.

#7 Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

 

Na ocenie można uzyskać 7 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 6 pkt., przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt.

Kryteria rozstrzygające

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

I stopnia

Tutaj bierze się pod uwagę, czy wykazany przez Wnioskodawcę spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł:

 • od 30% do 40% – 0 pkt,
 • powyżej 40% – 1 pkt,
 • powyżej 50% – 2 pkt,
 • powyżej 60% – 3 pkt,
 • powyżej 70% – 4 pkt.

Poziom spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) weryfikowany na podstawie deklaracji Wnioskodawcy we wniosku. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę z wyższą wartością punkótów w tym kryterium.

II stopnia

Tutaj istotne będzie województwo, w którym PS ma siedzibę, a dokładniej poziom wskaźnika „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw” w danym województwie.

W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę w województwie z niższą wartością wskaźnika.

III stopnia

W tym przypadku istotny będzie wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”).

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których siedziba Wnioskodawcy znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

Gdzie, jak i kiedy aplikować?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Link do generatora wniosków będzie aktywny od 20 września 2021. Właśnie wtedy rozpocznie się nabór wniosków, który potrwa do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Co ważne, nie warto przygotowania wniosku zostawiać na ostatnią chwilę. Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. Poinformuje o tym PARP nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Czy warto startować w tym konkursie?

Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Przede wszystkim zależy to od:

 • potrzeb konkretnego podmiotu (jaki problem chcemy rozwiązać za pomocą cyfryzacji, w jaki sposób jest to możliwe i jaka jest skala ewentualnej inwestycji),
 • tego, czy jesteśmy w stanie zdobyć komplet punktów w ramach kryteriów podstawowych oraz co najmniej 2 z 3 kryteriów premiujących?
 • tego, ile wniosków wpłynie, co jest bardzo trudno przewidzieć.

Jeśli masz w PS konkretną potrzebę, gdzie cyfryzacja jest w stanie ją zaspokoić, a przy tym wpisujesz się w kryteria premiujące, to na pewno warto dokładnie się przyjrzeć temu konkursowi.

 

Rate this post

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *