Dotychczas za proces nadania statusu przedsiębiorstwa społecznego odpowiadały ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) we współpracy z regionalnymi ośrodki pomocy społecznej. Obecnie, ze względu na uwarunkowania ustawy o ekonomii społecznej, nowym podmiotem jest wojewoda i jego służby. Prowadzą one nowe usystematyzowane rejestry przedsiębiorstw społecznych spełniających kryteria, o których mówi ustawa o ekonomii społecznej. Zmiany w prawie powodują konieczność ponownego złożenia wniosku o nadanie statutu przedsiębiorstwa społecznego – o tym, jak to zrobić, rozmawialiśmy z Karoliną Jarosz, współautorką podręcznika na temat przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia kwestii dwóch statusów przedsiębiorstwa społecznego. Przez kilkanaście najbliższych miesięcy będziemy mieli bowiem do czynienia z sytuacją, w której będzie można uzyskać dwa statusy przedsiębiorstwa społecznego.

Dwa statusy przedsiębiorstwa społecznego

Pierwszym z nich jest status według Wytycznych CT9. Ten status nadają ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i ma on kontekst ściśle dotacyjny. Jest przyznawany najczęściej w sytuacji, gdy podmiot ubiega się o dotacje ze środków unijnych na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Bazę takich przedsiębiorstwa społecznych prowadzi Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Drugi status to status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej. Ten z kolei jest nadawany przez wojewodę po weryfikacji spełnienia przez podmiot określonych warunków. Właśnie ten status będzie kluczowy w kontekście preferencji i udogodnień, o których mówi ustawa o ekonomii społecznej. Przykładowo do 16 lutego 2023 r. trwa konkurs dotacyjny w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025. Przedsiębiorstwa społeczne w myśl ustawy o ekonomii społecznej otrzymują 5 dodatkowych punktów w ramach oceny strategicznej.

Dlatego też, jeśli rozważasz ten status i chcesz złożyć wniosek o dotację, warto postarać się, by być przedsiębiorstwem społecznym w momencie składania tego wniosku.

Wykaz przedsiębiorstw społecznych w myśl ustawy o ekonomii społecznej znajduje się z kolei pod tym linkiem.

Jak zdobyć status przedsiębiorstwa społecznego w myśl ustawy o ekonomii społecznej?

Status ten przyznaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu na podstawie złożonego wniosku. Robi to w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to m.in., że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli chcemy przyspieszyć proces, warto na etapie przygotowania wniosku wskazać, które dokumenty odpowiadają poszczególnym wymogom.

Wideo dla osób, które wolą oglądać

Poniżej możesz zobaczyć rozmowę z Karoliną Jarosz dot. wniosku o nadanie statusu PS.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie jest skomplikowany. Składa się z dwóch części oraz wymaga dołączenia załączników.

Część I: informacje formalno-organizacyjne

W pierwszej części wniosku należy uzupełnić informacje o:

 • danych podmiotu ekonomii społecznej,
 • formie prawnej,
 • danych teleadresowych,
 • danych NIP, REGON
 • wpisie do KRS lub innej ewidencji,
 • osobie upoważnionej do składania wyjaśnień – nie musi to być ta sama osoba, której dane zostały podane do KRS-u, wystarczy, że będzie to ktoś zorientowany w sprawach podmiotu.

Wskazać należy również przedmiot dominującej działalności podmiotu na dzień składania wniosku (np. według PKD lub w formie opisowej).

Część II: informacje o wnioskodawcy

Drugą część wniosku należy uzupełnić o informacje o:

 • przedmiocie działalności ekonomicznej oraz
 • celach działalności, które będzie realizować przedsiębiorstwo społeczne.

W pierwszym punkcie należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności ekonomicznej (do wyboru: działalność gospodarcza, odpłatna pożytku publicznego, inna działalność o charakterze odpłatnym).

Jeśli chodzi o cele, to może to być działalność dotycząca:

 • reintegracji społecznej i zawodowej,
 • świadczenia usług społecznych.

Podmiot sam wskazuje deklarowany cel. Może wybrać tylko jeden lub wskazać obydwa. W ostatnim przypadku należy pamiętać, że będzie weryfikowany zarówno pod kątem świadczenia usług społecznych, jak i działań reintegracyjnych. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i przyznania statusu podmiot będzie musiał też sprawozdawać się z realizacji każdego z tych celów.

Część III: załączniki

Obowiązkowym dla wszystkich podmiotów załącznikiem jest oświadczenie, stanowiące część wniosku. Musi być podpisane przez osobę uprawnioną, zgodnie z wpisem do rejestru.

Warto przytoczyć treść tego oświadczenia, bo zawiera ono warunki otrzymania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Treść oświadczenia

Wnioskodawca spełnia wymagania, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7 – 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812, z późn. zm.):

 1. zatrudnia …………………[podać liczbę] osoby/osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy; /co najmniej 3 osoby na pół etatu każda – przypis WZ/,
 2. co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy, /dotyczy jedynie PS realizującego cele reintegracyjne/
  • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej ½ etatu to ………… [podać liczbę],
  • liczba ogółu zatrudnionych to ………… [podać liczbę] ),
  • procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogóle osób zatrudnionych to ………… [podać wartość pkt procentowego]; /co najmniej 30% w przypadku realizacji celu reintegracyjnego/
 3. posiada organ konsultacyjno-doradczy, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 4. nie udziela pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego;
 5. nie przekazuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 4, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 6. nie wykorzystuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 4, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
 7. nie dokonuje zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 4, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
 8. nie przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, o której mowa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione;
 9. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Decyzja o załączeniu innych dokumentów zależy od podmiotu ubiegającego się o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Powinny to być załączniki uzasadniające wniosek i dokumentujące działalność podmiotu – żeby odpowiednio je dobrać, warto skorzystać z listy kontrolnej.

Lista kontrolna

Na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej umieszczona jest lista sprawdzająca status przedsiębiorstwa społecznego. To dokładnie ten sam dokument, z którego korzysta wojewoda w procesie weryfikacji. Każdy podmiot może zajrzeć do listy i sprawdzić, czy spełnia kryteria.

Lista kontrolna zawiera dokładnie opisane kryteria. Wskazuje również, jakie dokumenty są wymagane od przedsiębiorstwa do każdego z punktów, żeby możliwa była weryfikacja. W liście znajduje się też informacja o tym, które warunki muszą być spełnione już na etapie weryfikacji wniosku, a które badane są dopiero na etapie kontroli podmiotu posiadającego status przedsiębiorstwa społecznego (np. indywidualny plan reintegracyjny).

Jeśli na liście kontrolnej wymienionych jest kilka dokumentów na zasadzie alternatywy (podmiot może przedstawić dokument X lub Y), to oznacza to, że mamy dowolność wyboru – podmiot sam może zdecydować, który dokument załączy do wniosku.

Listę kontrolną możesz pobrać pod tym linkiem.

Specyfika poszczególnych form prawnych

Warto też zwrócić uwagę na to, że w przypadku:

 • spółdzielni socjalnej – do wniosku nie ma potrzeby dołączania załączników potwierdzających spełnienie warunków bycia przedsiębiorstwem społecznym (np. statutu czy uchwał) – każda spółdzielnia socjalna z definicji realizuje cele reintegracyjne,
 • spółki z o.o. non profit – sprawa nieco się komplikuje, dlatego że funkcję organu konsultacyjno – doradczego pełni rada nadzorcza lub komisja rewizyjna; tym samym złożenie wniosku o status PS musi być poprzedzone (w wielu przypadkach) zmianą umowy spółki i właśnie powołaniem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Gdzie udać się po pomoc?

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku można skorzystać z podręcznika, którego współautorką jest zaproszona przez nas ekspertka, Karolina Jarosz. Można też udać się po pomoc do ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Jego pracownicy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dzięki którym proces składania wniosku przebiegnie bezproblemowo.

To tyle nt. uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Jeśli masz jakieś pytania po prostu napisz komentarz poniżej. Pamiętaj też, że o kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego dowiesz się zawsze z naszych webinarów – zajrzyj tutaj, aby poznać tematy kolejnych spotkań!

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy

Komentarze

 1. dzień dobry, mam kilka pytań odnośnie procesu uzyskania statusu PS i być może kilka dotyczących obowiązków związanych z posiadaniem statusu PS :

  1. pytanie dotyczące art. 5 ust. 3 ustawy o PS, chodzi o ogół zatrudnienia:

  chodzi dokładnie o tą część zapisu ustawy o PS:

  (…) lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niebędące pracodawcami świadczące na rzecz przedsiębiorstwa społecznego usługi przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy.
  Jak w takiej sytuacji prawidłowo liczyć “nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy” ? tylko 3 miesiące wstecz liczone od daty złożenia wniosku ? czy należy brać pod uwagę jakiś dłuższy okres ? czy może 3 następujące po sobie miesiące w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ? użycie określenia “nieprzerwany okres” może wskazywać okres trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych jednak ustawa nie precyzuje w jaki okres wstecz uwzględniamy ?

  2. jak w przypadku fundacji/stowarzyszenia/spółki z o.o. non profit weryfikowany będzie fakt braku kontroli ze strony JST ? Czy wystarczy np. jeśli w statucie fundacji jest wpisane kto jest fundatorem (osoba fizyczna) a ze statutu lub np. umowy spółki (w przypadku spółki z o.o.) nie wynika żadne uprzywilejowanie dla jakiegokolwiek JST w zakresie wyboru np. zarządu podmiotu ? czy należy do wniosku dołączyć np. wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w celu potwierdzenia ? bo w instrukcji jest mowa o dokumentach na podstawie których ma się ta weryfikacja odbyć ale nie ma mowy o tym co taki dokument powinien zawierać, żeby Wojewoda mógł uznać, że warunek jest spełniony ?

  3. oświadczenie do wniosku o nadanie statusu PS mówi o tym, że podmiot posiada organ konsultacyjno-doradczy jednak Art.7. 5. ustawy o ES mówi o tym, że:

  “W przypadku gdy spółdzielnia socjalna uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego i której założycielem jest osoba prawna lub w przypadku gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących jej członkami, funkcję organu konsultacyjno-doradczego pełni spotkanie konsultacyjne, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych”

  ale w ustawie o spółdzielniach socjalnych mamy Art. 7a. 1., który mówi o tym, że:

  “W spółdzielniach socjalnych, których założycielami są osoby prawne lub w przypadku gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących członkami, zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian”

  czyli oświadczenie mówi o tym, że podmiot posiada organ konsultacyjno-doradczy jednak ustawa o spółdzielniach socjalnych wskazuje, że spotkanie konsultacyjne jest tylko czynnością nie jest organem czy poprawne jest to, że czynność może pełnić funkcję organu ? czy prawidłowe jest w takiej sytuacji oświadczanie, że podmiot posiada organ skoro wykonuje tylko czynność która pełni funkcję organu ?

  4. czy w przypadku fundacji lub stowarzyszenia, jeśli chodzi o kryterium dotyczące przeznaczania zysku, wystarczającym będzie zapis w statucie organizacji o takim brzmieniu:

  – „Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.”

  Czy może w takim przypadku, należałoby załączyć do wniosku o nadanie statusu PS jeszcze np. ostatnią uchwałę o przeznaczeniu zysku ? czy może jednak, należałoby przenieść literalnie do statutu podmiotu, zapis z ustawy o ES (co byłoby rozwiązaniem najpewniejszym ale też wymagającym zmiany statutu, która jednak trochę zajmuje w sądzie rejestrowym, co nie zawsze jest korzystne i nie zawsze będzie konieczne) ?

  5. czy obowiązek informowania osób zatrudnianych o możliwości utraty prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dotyczy tylko osób zatrudnianych po uzyskaniu statusu PS (albo po dniu złożenia wniosku o status PS) ? czy trzeba o tym poinformować również osoby, które były zatrudnione w tym podmiocie również przed dniem złożenia wniosku, np. na umowy o pracę na czas nieokreślony i uzyskać od nich np. oświadczenie w tym zakresie ? czy od takich osób należałoby pozyskać takie oświadczenia dopiero w przypadku kiedy zawierałyby nowe umowy w tym podmiocie ?

  6. czy jeśli chodzi o coroczne sprawozdanie do Wojewody, to podmiot, który uzyskał status PS w związku z realizacja usług społecznych musi przedstawiać informacje o działaniach reintegracyjnych w zakresie reintegracji społecznej lub zawodowej, skoro taki podmiot nie musi zatrudniać żadnej osoby z grupy osób zagrożonych wykluczeniem ? bo sam zakres sprawozdania wynika bezpośrednio z ustawy o ES (art. 10) i mówi o tym, że podmiot musi przedstawić szczegółowe informacje o

  a) podjętych działaniach dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej osób zatrudnionych wraz z osiągniętymi efektami,

  czy może jest tak, że nawet podmiot, który uzyskał status PS w związku z realizacją usług społecznych nawet jeśli nie zatrudnia osób z grupy zagrożonych musi i tak realizować działania dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej w odniesieniu do osób zatrudnionych które nie spełniają przesłanek zagrożenia wykluczeniem ?

  7. patrząc na listę PS (ustawowych PS) wynika, że spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o status PS np. wyłącznie w związku z realizacją usług społecznych (ustawa tego nie zabrania i jest to nawet korzystne rozwiązanie pod pewnymi względami), w takim wypadku nie dotyczą takiej spółdzielni wymogi ustawy o ES związane z reintegracją (np. obowiązek zatrudniania co najmniej 30% osób z grupy osób zagrożonych itp. co na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne w końcu chodzi o spółdzielnię socjalną, która na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych i tak musi spełniać określone proporcje, jednak może się zdarzyć, również dopuszczalna na gruncie ustawy o spółdzielniach socjalnych, sytuacja kiedy spółdzielnia nie spełni proporcji i dopiero przekroczenie limitów trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy stanowi problem, czyli może się zdarzyć, że w czasie ubiegania się o status PS spółdzielnia nie będzie spełniać wymaganych limitów, nie zagłębiając się póki co w kwestie tego, że ustawa o spółdzielniach socjalnych mówi o proporcjach osób tworzących spółdzielnię a ustawa o ES mówi o osobach zatrudnionych, mało tego tam jest mowa o proporcji w stosunku do ogółu zatrudnionych więc jeszcze inaczej, ale dla uproszczenia w tym przykładzie przyjmijmy, że tworzący spółdzielnię=osoba zatrudniona, swoją drogą art. 5 ust. 6a ustawy o spółdzielniach socjalnych też brzmi dziwnie ale odnosi się do stanu już po uzyskaniu statusu więc póki co zostawmy to) co w takim razie ze sprawozdaniem do Wojewody w części dotyczącej podjętych działaniach dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej osób zatrudnionych wraz z osiągniętymi efektami ? musi się z tego sprawozdać czy nie musi ? tu w odróżnieniu od poprzedniego pytania, wystąpią już osoby zagrożone wykluczeniem społecznym więc działania dotyczące reintegracji nie są takie “oderwane” jak w przypadku podmiotu, który takich osób nie zatrudnia, pomijając oczywiście również kwestie związane zapisami ustawy o spółdzielniach socjalnych w kontekście reintegracji. bardziej chodzi mi o sam fakt konieczności sprawozdawaniem się z tego Wojewodzie, trzeba, nie trzeba, można wpisać w sprawozdaniu “nie dotyczy” ?

  8. czy jeśli dany podmiot uzyskałby status PS w związku z realizacją usług społecznych ale później, w okresie obowiązywania statusu PS, nadanego w związku z realizacją usług społecznych, chciałby również uzyskać wpis o tym, że posiada status PS w związku z reintegracją społeczną i zawodową to w jaki sposób może to zrobić ? czy w okresie obowiązywania statusu PS wydanego w związku z realizacją usług społecznych może złożyć kolejny wniosek w którym zaznaczy już tylko ubieganie się o status PS w związku z reintegracją ? czy jeśli może tak zrobić, to znaczy, że otrzyma ponownie status PS ale już nową datą obowiązywania, czyli w efekcie obowiązywałyby różne daty posiadania statusu PS co raczej nie jest możliwe ? czy w takim wypadku podmiot powinien jednak złożyć kolejny wniosek z uwzględnieniem obu przesłanek (zarówno usług społecznych jak i reintegracji) czyli tak naprawdę w trakcie obowiązywania już nadanego statusu ubiegałby się o ponowne nadanie statusu ? czy wtedy zachowana jest ciągłość “posiadania” statusu PS ? i idąc dalej nasuwa się kolejne pytanie:

  9. czy jeśli podmiot posiadałby status PS nadany w związku z obiema przesłankami, to czy w przypadku kiedy zaprzestałby realizacji usług społecznych, po zgłoszeniu tego Wojewodzie, utraciłby całkiem status PS, czy dokonana zostałaby wyłącznie korekta wpisu na liście PS i wykreśleniu uległby cel działalności związany wyłącznie z realizacją usług społecznych a okres obowiązywania statusu PS nie uległby zmianie ? skoro ubieganie się o status PS można traktować rozdzielnie to wydaje się, że i utrata statusu powinna być traktowana rozdzielnie ? a to znów wiąże się z kolejnym pytaniem:

  10. W przypadku art 17 i 18 ustawy o ES:

  Art. 17. Wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu przedsiębiorstwa społecznego w przypadku, gdy:
  1) przedsiębiorstwo społeczne nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–10, mimo upływu terminu, o którym mowa w art. 14 ust. 1;

  Art. 18. Podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a oraz d–f, oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, które utraciły status przedsiębiorstwa społecznego na podstawie art. 17 pkt 1, mogą ponownie uzyskać ten status nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym decyzja o utracie statusu stała się ostateczna.

  i przechodząc już do właściwego pytania, kiedy podmiot posiadałby status PS w związku z reintegracją i w związku ze świadczeniem usług społecznych ale przestałby spełniać przesłanki związane z reintegracją to traci status PS całkowicie czy wykreślona zostaje z rejestru tylko przesłanka uzyskania statusu PS w związku z (cel działania) reintegracją natomiast podmiot zachowuje w dalszym ciągu status PS w związku ze świadczeniem usług społecznych, które nadal realizuje ?

  i kolejne pytanie związane z trzema powyższymi pytaniami:

  11. czy w przypadku kiedy podmiot uzyskałby status PS w związku z reintegracją a nastepnie utraciłby ten status w związku z art 17 ustawy o ES to czy nie może się ubiegać o ten status przez rok również w przypadku kiedy chciałby się ( dla przypomnienia – po utracie statusu przyznanego w związku z reintegracją) ubiegać o status PS w związku ze świadczeniem usług społecznych ? art. 18 ustawy o ES odnosi się do utraty statusu PS nadanego w związku z reintegracją (bo do tych przesłanek odwołuje się art 17 ust.1, więc może ten rok “kary” dotyczy tylko ponownego ubiegania się o status PS w związku z reintegracją a nie dotyczy ubiegania się o status PS w związku z realizacją usług społecznych ?

  Wydaje mi się, że kwestie związane z potwierdzaniem danych przesłanek w instrukcji czy liście sprawdzającej o ile są pewną pomocą, powinny być odrobinę doprecyzowane, ponieważ samo wskazanie dokumentu na podstawie którego odbywa się weryfikacja może okazać się niewystarczające i może dojść do sytuacji kiedy w jednym województwie określony zapis w statucie/umowie spółki czy innym dokumencie będzie wystarczający a w innym okaże się, że jest to jednak niewystarczające i trzeba będzie dodatkowo, przyjąć jakiś dokument albo co gorsza, zmieniać statut co z uwagi na proces zmian w sądzie rejestrowym odsunie w czasie możliwość uzyskania statusu PS a to może mieć negatywne konsekwencje dla podmiotów ubiegających się o ten status. Oczywiście nie da się opisać w ten sposób wszystkich możliwości zapisów w dokumentach podmiotów, ale przynajmniej takie najbardziej typowe zapisy z dokumentów, na podstawie których można stwierdzić spełnienie jakiejś przesłanki mogłoby się udać stworzyć.
  Wydaje mi się, że przynajmniej w pierwszym okresie nadawania statusów PS, ułatwiłoby to zarówno urzędnikom jak i samym podmiotom ubiegającym się o status PS, przejście procesu uzyskania statusu PS, niezależnie od tego czy samodzielnie czy z pomocą OWES.

  Z góry dziękuję za odpowiedzi na powyższe pytania.

  1. Dzień dobry,

   Dziękujemy za tak rozbudowany komentarz 🙂 Jest tego sporo, więc postaramy się odpowiedzieć w najbliższym czasie. Prawdopodobnie w formie wpisu na blogu. Wrzucimy tutaj wówczas linka.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *