Krajowy Plan Odbudowy zawiera także komponent dot. wsparcia ekonomii społecznej. W ramach KPO realizowany ma być resortowy program Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Program ten to nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych (PS) i podmiotów ekonomii społecznej (PES). Daje on możliwość otrzymania wsparcia do ok. 200 tys. zł na rozwój PS i PES. Jakie są główne uwarunkowania tego programu i kiedy środki będą dostępne? Między innymi tym pytaniom poświęciliśmy live, którego gościem był Jakub Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wpis na blogu zawiera najważniejsze rzeczy, ale jeśli interesują Cię szczegóły zachęcamy do obejrzenia całego liva.

Wideo z pełnym zapisem naszej rozmowy

Szerszy kontekst dotacji w ramach KPO

Krajowy Plan Odbudowy to zestawienie wielu reform i rozwiązań, dla których jest źródłem finansowania. Jedną z nich jest „Reforma: A4.3. Wdrożenie ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej.”. Kamieniem milowym, którego zrealizowanie oznaczać będzie zrealizowanie tej reformy jest uchwalenie ustawy o ekonomii społecznej.

Wspomniana ustawa, gdy tylko wejdzie w życie (najpewniej w listopadzie) będzie podstawą prawną dla konkursu dla organizacji społecznych, który opisany jest w KPO jako „Inwestycja: A4.3.1. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości integracji w podmiotach ekonomii społecznej.” Właśnie stąd wziął się resortowy program Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025.

Zasady ubiegania się o środki i realizacji projektów

Dokumentami, które określają warunki ubiegania się o wsparcie oraz zasady późniejszej realizacji złożonych projektów będą:

Alokacja i kwota dotacji

Na realizację tego programu przewidziano 200 000 000 zł, co przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 200 000 zł oznacza 1000 wspartych organizacji/. Konkursy będą ogłaszane kilka razy przez rok począwszy od listopada/grudnia 2022 tak, by ocena i wypłata środków możliwa była przez cały 2023 rok.

Rodzaje projektów, które będą dofinansowywane

W ramach programu wspierane będą projekty służące rozwojowi działalności służące:

 • zwiększeniu skali działalności tj. zwiększenie produkcji, liczby wykonywanych usług,
 • poszerzenie oferty tj. wprowadzenie nowych usług lub produktów,
 • ulepszeniu wykonywanych produktów, świadczonych usług,
 • zmianie sposobu świadczenia usług, dodaniu usług towarzyszących sprzedawanemu produktowi,
 • poprawie sposobu obsługi klienta, sposobu prowadzenia sprzedaży itp.

Zgodnie z założeniami programu wspierane będą mogły być następujące działania:

 1. Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Wsparcie w tym zakresie obejmować może rozszerzenie lub podniesienie jakości oferty reintegracyjnej, dotyczącej zarówno sfery społecznej, jak i zawodowej.
 2. Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 3. Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie to w szczególności koncentrować powinno się na aspektach powiązanych z możliwością uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, np. na rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności gospodarczej lub odpłatnej, czy też podjęciu działań umożliwiających zatrudnienie pracowników. W ramach tego priorytetu możliwe będzie także wsparcie związane z działaniami w zakresie cyfryzacji, a także na przedsięwzięciach wpisujących się w zieloną transformację.

Przykładowe działania w ramach priorytetu reintegracyjnego

W ramach działań reintegracyjnych finansowane będą mogły być następujące przykładowe działania:

 • przygotowanie indywidualnego planu reintegracji dla zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników PS,
 • działania reintegracyjne (np. zakup usług) adresowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników PS,
 • wzmacnianie potencjału do realizowania działań reintegracyjnych na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uczestników w przypadku PZS np. przez: zakup środków trwałych, wyposażenia, przeprowadzenie remontu lub adaptacja pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia takiej działalności,
 • wsparcie np. w postaci szkoleń, doradztwa, mentoringu, superwizji dla pracowników zaangażowanych w proces reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracowników PS lub uczestników PZS).

Przykładowe działania w ramach wsparcia usług społecznych

W ramach programu będzie można sfinansować np.:

 • zakup wyposażenia umożliwiających rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych,
 • rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług społecznych,
 • przeprowadzenia ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych pod kątem możliwości wprowadzenia na niego nowych usług przez PES,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych,
 • rozwijanie potencjału w realizacji usług społecznych przez: zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do świadczenia usług społecznych,
 • cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, umawiania wizyt, itp.,
 • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej przy świadczeniu usług społecznych.

Przykładowe działania – budowa odporności PS i PES

Założenia do programu wymieniają następujące przykłady:

 • przeprowadzenia ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej formy działalności np. (działalności gospodarczej) lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności, w szczególności przez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną transformacją,
 • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp.,
 • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej,
 • cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe platformy lub kanały sprzedaży itp.,
 • doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii ,
 • informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych,
 • doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników oraz zakupu licencji lub oprogramowania.

Pozostałe informacje, o których warto wiedzieć

 • Co najmniej 70% wydatków w ramach projektu ma mieć charakter „inwestycji prorozwojowej”. Takimi wydatkami jest oczywiście zakup środków trwałych, ale także inwestycja w kapitał ludzki w szczególności, gdy szkolenie jest niezbędne do wdrożenia pracowników pracujących przy zakupionych maszynach.
 • VAT nie jest kwalifikowany.
 • Projekt będzie mógł być realizowany co najwyżej przez rok.
 • Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 200 000,00 zł.
 • Organizacja może uzyskać dofinansowanie tylko raz.
 • Z dofinansowania będą mogły skorzystać te organizacje, które:
  • skorzystały ze wsparcia bezzwrotnego udzielanego przez OWES 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w ramach KPO, przy czym za datę skorzystania ze wsparcia uważa się datę wystawienia zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis.
  • skorzystały ze wsparcia zwrotnego w ramach EFS/EFS+, ale zostało ono rozliczone i dotyczy innych zakupów niż te planowane w ramach KPO.

To tyle nt. dotacji dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Szczegóły są jeszcze w fazie ustalania. Na pewno damy znać, jak ruszy konkurs, a wcześniej też będziemy informować o tym, jakie są planu. Dlatego warto zapisać się do naszego newslettera 🙂

5/5 - (2 votes)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *